Thiệu vũ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đến cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Đăng lúc: 04/02/2020 (GMT+7)
100%

Trong những năm qua, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền xã Thiệu Vũ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân trong xã, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền xã Thiệu Vũ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân trong xã, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, xã đã tổ chức các buổi học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm. Thông qua đó, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để phát động làm theo, như: Nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ và các đoàn thể chính trị – xã hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, 100% các chi bộ trực thuộc, cấp ủy viên và toàn thể cán bộ, đảng viên đã xây dựng được kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng đến việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và nội dung tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Trong các đợt sinh hoạt định kỳ, các chi bộ, đoàn thể đều có nội dung kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đánh giá, các cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, nêu gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên và nghĩa vụ đối với gia đình và xã hội. Đáng chú ý, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên xã Thiệu Vũ đã phát huy tối đa vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động của xã, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Định kỳ hàng năm, đảng ủy xã đã chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mình, tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, để quần chúng nhân dân học tập và làm theo.

Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân áp dụng các biện pháp thâm canh trong sản xuất. Đồng thời, đầu tư phát triển kinh tế, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại địa phương, đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhờ đó, xã đã xây dựng được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho các hộ dân. Xã có hơn 100 ha sản xuất nông nghiệp được liên kết sản xuất với doanh nghiệp, chiếm 30% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của toàn xã, bình quân thu nhập trên 1 ha sản xuất nông nghiệp của toàn xã đạt 130 triệu đồng/năm, tăng khoảng 40 triệu đồng so với năm 2015.

Trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các tiêu chí; đồng thời, vận động gia đình, người thân và nhân dân cùng tham gia. Từ đó, tạo sức lan tỏa, đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, năm 2018, Thiệu Vũ đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay bình quân thu nhập đầu người đạt 40,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,02%.

Những kết quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã, đang góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã Thiệu Vũ ngày càng trong sạch, vững mạnh; kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng phát triển.

Thanh Tuyên

Thiệu vũ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đến cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Đăng lúc: 04/02/2020 (GMT+7)
100%

Trong những năm qua, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền xã Thiệu Vũ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân trong xã, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền xã Thiệu Vũ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân trong xã, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, xã đã tổ chức các buổi học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm. Thông qua đó, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để phát động làm theo, như: Nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ và các đoàn thể chính trị – xã hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, 100% các chi bộ trực thuộc, cấp ủy viên và toàn thể cán bộ, đảng viên đã xây dựng được kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng đến việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và nội dung tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Trong các đợt sinh hoạt định kỳ, các chi bộ, đoàn thể đều có nội dung kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đánh giá, các cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, nêu gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên và nghĩa vụ đối với gia đình và xã hội. Đáng chú ý, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên xã Thiệu Vũ đã phát huy tối đa vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động của xã, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Định kỳ hàng năm, đảng ủy xã đã chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mình, tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, để quần chúng nhân dân học tập và làm theo.

Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân áp dụng các biện pháp thâm canh trong sản xuất. Đồng thời, đầu tư phát triển kinh tế, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại địa phương, đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhờ đó, xã đã xây dựng được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho các hộ dân. Xã có hơn 100 ha sản xuất nông nghiệp được liên kết sản xuất với doanh nghiệp, chiếm 30% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của toàn xã, bình quân thu nhập trên 1 ha sản xuất nông nghiệp của toàn xã đạt 130 triệu đồng/năm, tăng khoảng 40 triệu đồng so với năm 2015.

Trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các tiêu chí; đồng thời, vận động gia đình, người thân và nhân dân cùng tham gia. Từ đó, tạo sức lan tỏa, đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, năm 2018, Thiệu Vũ đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay bình quân thu nhập đầu người đạt 40,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,02%.

Những kết quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã, đang góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã Thiệu Vũ ngày càng trong sạch, vững mạnh; kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng phát triển.

Thanh Tuyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT