Hội nghị sơ kết thực hiện Chi thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và là theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 01/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 29/6/2021, Đảng bộ xã Thiệu Vũ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chi thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và là theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

IMG_8407.jpg


IMG_8406.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 5 năm qua, Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với các nghị quyết, chỉ thị của của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về di chúc của Bác, những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hoá trong di chúc; qua đó, nâng cao và khẳng định được giá trị trường tồn của di chúc; tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã.

ảnh đại diện s.jpg

( Đ/c Nguyễn Quang Sinh; Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND khai mạc hội nghị )


11de0520b1ea45b41cfb5.jpg

( Đ/c Nguyễn Hữu Sỹ - Phó bí thư trực Đảng thông qua báo cáo sơ kết )

Đảng bộ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, Ban Chấp hành đảng bộ chỉ đạo viết bài thu hoạch theo các chuyên đề hàng năm; trú trọng công tác kiểm tra, tổ chức thực hiện ở cơ sở, qua kiểm tra nhìn chung các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện đưa Chỉ thị vào sinh hoạt thành nề nếp.Ban chấp hành Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước đến cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặc biệt là các đoàn thể chính trị, xã hội. Trong đó phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viê chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Như xây dựng mô hình Phụ nữ trồng hoa thay thế cỏ dại, mô hình xanh, sạch, đẹp khuôn viên cơ quan, trường học của công đoàn xã; chỉnh trang nhà văn hóa thôn và xây dựng tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn của Hội CCB. Mô hình không rác thải tại công trình công cộng, ven đê của Đoàn thanh niên. Mô hình thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV, bảo đảm vê sinh đồng ruộng, cải tạo vườn tạp của Hội Nông dân…Với việc triển khai học tập nghiêm túc Chỉ thị 05 đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó tạosự chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dưng Đảng bộ, chi bộ TSVM.

Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp với địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, trong quần chúng nhân dân.
6a79494d0a98fec6a789.jpg

(Đ/c Nguyễn Thị Hà Phó Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị)

IMG_8411.jpg

IMG_8410.jpg

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Thiệu Vũ đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021.

(tin Đài TT Thiệu hóa)

Hội nghị sơ kết thực hiện Chi thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và là theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 01/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 29/6/2021, Đảng bộ xã Thiệu Vũ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chi thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và là theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

IMG_8407.jpg


IMG_8406.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 5 năm qua, Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với các nghị quyết, chỉ thị của của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về di chúc của Bác, những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hoá trong di chúc; qua đó, nâng cao và khẳng định được giá trị trường tồn của di chúc; tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã.

ảnh đại diện s.jpg

( Đ/c Nguyễn Quang Sinh; Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND khai mạc hội nghị )


11de0520b1ea45b41cfb5.jpg

( Đ/c Nguyễn Hữu Sỹ - Phó bí thư trực Đảng thông qua báo cáo sơ kết )

Đảng bộ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, Ban Chấp hành đảng bộ chỉ đạo viết bài thu hoạch theo các chuyên đề hàng năm; trú trọng công tác kiểm tra, tổ chức thực hiện ở cơ sở, qua kiểm tra nhìn chung các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện đưa Chỉ thị vào sinh hoạt thành nề nếp.Ban chấp hành Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước đến cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặc biệt là các đoàn thể chính trị, xã hội. Trong đó phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viê chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Như xây dựng mô hình Phụ nữ trồng hoa thay thế cỏ dại, mô hình xanh, sạch, đẹp khuôn viên cơ quan, trường học của công đoàn xã; chỉnh trang nhà văn hóa thôn và xây dựng tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn của Hội CCB. Mô hình không rác thải tại công trình công cộng, ven đê của Đoàn thanh niên. Mô hình thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV, bảo đảm vê sinh đồng ruộng, cải tạo vườn tạp của Hội Nông dân…Với việc triển khai học tập nghiêm túc Chỉ thị 05 đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó tạosự chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dưng Đảng bộ, chi bộ TSVM.

Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp với địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, trong quần chúng nhân dân.
6a79494d0a98fec6a789.jpg

(Đ/c Nguyễn Thị Hà Phó Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị)

IMG_8411.jpg

IMG_8410.jpg

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Thiệu Vũ đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021.

(tin Đài TT Thiệu hóa)

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT