UBND xã họp mở rộng

Đăng lúc: 23/05/2018 (GMT+7)
100%

Ủy ban nhân dân xã họp mở rộng, Đánh giá kết quả hoạt của tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của tháng 5/2018

Ngày 19/5/2018 Ủy ban nhân dân xã họp mở rộng, Đánh giá kết quả hoạt của tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của tháng 5/2018
Ông Nguyễn quang Sinh chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị, thành phần mời tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đabgr ủy, HĐND,MTTQ và trưởng các Đoàn thể, các ông bà trưởng thôn, bí thư, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
NỘI DUNG HỘI NGHỊ:
1. Đánh giá kết quả công tác trong tháng 4 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5
2. Đánh giá kết quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn năm 2017 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
3. Ông Nguyễn Quốc Việt giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2018
4. Triển khai công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm Đề ná 375 và chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND Tỉnh, giao trách nhiệm cho các đơn vị thôn tổ chức tổng kết ở các đơn vị song trước ngày 25/5/2018 và toàn xã tổng kết vào cuối tháng 5/2018

UBND xã họp mở rộng

Đăng lúc: 23/05/2018 (GMT+7)
100%

Ủy ban nhân dân xã họp mở rộng, Đánh giá kết quả hoạt của tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của tháng 5/2018

Ngày 19/5/2018 Ủy ban nhân dân xã họp mở rộng, Đánh giá kết quả hoạt của tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của tháng 5/2018
Ông Nguyễn quang Sinh chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị, thành phần mời tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đabgr ủy, HĐND,MTTQ và trưởng các Đoàn thể, các ông bà trưởng thôn, bí thư, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
NỘI DUNG HỘI NGHỊ:
1. Đánh giá kết quả công tác trong tháng 4 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5
2. Đánh giá kết quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn năm 2017 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
3. Ông Nguyễn Quốc Việt giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2018
4. Triển khai công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm Đề ná 375 và chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND Tỉnh, giao trách nhiệm cho các đơn vị thôn tổ chức tổng kết ở các đơn vị song trước ngày 25/5/2018 và toàn xã tổng kết vào cuối tháng 5/2018

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT