Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2023 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị Quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII và phát động thi đua năm 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Ngày 17/11/2022, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện Chương trình hành động số 44-CTr/HU ngày 27/12/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy; Đảng uỷ xã Thiệu Vũ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. . Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để triển khai thực hiện đến tất cả các chi bộ, các ban, ngành, đơn vị trong xã.
  2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
  3. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng nhanh và bền vững, phù hợp với sức lãnh đạo xây dựng xã Thiệu Vũ đạt các tiêu chí được công nhận xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, đến năm 2026 đạt các tiêu chí được công nhận xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

4. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đồng bộ ở các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xã. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

II. MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN

1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Thiệu Vũ phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghiệp. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao và có giá trị kinh tế cao. Dịch vụ đa dạng có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. có tiểu thủ công nghiệp- xây dụng phát triển, đóng góp chủ yếu trong cơ cấu giá trị kinh tế; thu nhập bình quân đầu người đời sống của Nhân dân được nâng cao
2. Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tốc động tăng giá trị sản xuất bình quân 18%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 90 triệu đồng/năm.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động đạt dưới 20%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%; tỷ lệ người dân trong độ tuối lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%.

- Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất chiếm 32%; tỷ trọng khu vực dịch vụ đạt trên 35%.

3. Tầm nhìn đến năm 2045: Thiệu Vũ trở thành thị trấn phát triển, có thu nhập cao, hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại (Thị Trấn Ngọc Vũ).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường công tuyên truyền, đổi mới tu duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

1.1. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác tuyên truyền, xác định nội dung cốt lõi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021 - 2030 và giai đoạn 2031 - 2045 tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, cấp ủy đến cán bộ, đảng viên.

1.2. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân; cụ thể hóa các quan điểm, gắn kết các mục tiêu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách, hệ thống quy hoạch, kế hoạch liên quan phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và chính quyền trong tổ chức thực hiện.

2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch; xây dựng kế hoạch, cơ chế thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đẩy nhanh cụ thể hóa các Nghị quyết, kết luận của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước có liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng kế hoạch công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã Thiệu Vũ theo các giai đoạn và theo từng năm để làm cơ sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Xây dựng cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với khả năng cân đối ngân sách xã, đảm bảo hiệu quả, không ưu đãi theo diện rộng, dàn trải, tập trung vào các lĩnh vực được xác định theo tiêu chí phù hợp cho từng giai đoạn.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy hoạch phù hợp với định hướng, quy hoạch chung của huyện, quy hoạch sử dụng đất các thời kỳ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng gắn với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư các dự án là nhiệm vụ trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định.
3. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp
- Nâng cao khả năng tiếp cận quy hoạch, đất đai, các tiềm năng, lợi thế về hạ tầng kinh tế - xã hội của xã đối với các doanh nghiệp công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng và công khai, minh bạch các nguồn lực, nhất là tiếp cận nguồn lực đất đai.
Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, sẵn sáng thu hút các dự án công nghiệp
4. Phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên
Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh theo chiều sâu gắn với bảo vệ môi trường. Xác định các ngành công nghiệp chủ lực ưu tiên phát triển trên cơ sở đáp ứng các nguyên tắc về cạnh tranh, có các động lan tỏa cao đến kinh tế - xã hội của xã, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển đô thị hiện đại.
5. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tập trung thu hút các nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng liên quan đến Cụm công nghiệp và các đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai theo quy hoạch. Tranh thủ tối đa và hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu để xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại về giao thông, cấp điện, cấp nước và các dự án dịch vụ, tiện ích đô thị đảm bảo vừa phục vụ cho nhu cầu hỗ trợ, phát triển công nghiệp, vừa phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
6. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tăng cường công tác đào tạo nghề với nội dung phù hợp, thiết thực; đa dạng hóa và mở rộng các hình thức hợp tác trong đào tạo theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp sản xuất. Lồng ghép công tác khuyến công, các chính sách hỗ trợ cho người lao động trong việc học và nâng cao tay nghề.
7. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền; phải xác định đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ chiến lược nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm cho lao động góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Xiết chặt kỷ cương trong hoạt động của bộ máy hành chính xã
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao UBND xã căn cứ chương trình hành động này cụ thể hóa bằng kế hoạch tổ chức thực hiện của từng giai đoạn, mốc thời gian. Tham mưu cho Đảng ủy các giải pháp lãnh đạo trong kêu gọi, thu hút đầu tư các cụm công nghiệp.
2. Căn cứ vào Chương trình hành động của Đảng ủy, đề nghị các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình này; chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nêu trên.
3. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy tổ chức tuyên truyền sâu rộng để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả ở các đơn vị trong hệ thống chính trị của xã về nhiệm vụ trọng tâm giải pháp nêu trên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
4. Giao UBKT Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Giao Văn phòng Đảng ủy tổng hợp định kỳ báo cáo Đảng uỷ theo quy định.
d88e88634d3b9665cf2a.jpg
( các Đ/c trong ban thường vụ chứng kiến lễ ký cam kết thi đua của các bí thư chi bộ các đơn vị)
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Thị Thu

Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2023 xã Thiệu vũ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị Quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII và phát động thi đua năm 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Ngày 17/11/2022, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện Chương trình hành động số 44-CTr/HU ngày 27/12/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy; Đảng uỷ xã Thiệu Vũ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. . Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để triển khai thực hiện đến tất cả các chi bộ, các ban, ngành, đơn vị trong xã.
  2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
  3. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng nhanh và bền vững, phù hợp với sức lãnh đạo xây dựng xã Thiệu Vũ đạt các tiêu chí được công nhận xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, đến năm 2026 đạt các tiêu chí được công nhận xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

4. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đồng bộ ở các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xã. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

II. MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN

1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Thiệu Vũ phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghiệp. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao và có giá trị kinh tế cao. Dịch vụ đa dạng có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. có tiểu thủ công nghiệp- xây dụng phát triển, đóng góp chủ yếu trong cơ cấu giá trị kinh tế; thu nhập bình quân đầu người đời sống của Nhân dân được nâng cao
2. Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tốc động tăng giá trị sản xuất bình quân 18%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 90 triệu đồng/năm.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động đạt dưới 20%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%; tỷ lệ người dân trong độ tuối lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%.

- Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất chiếm 32%; tỷ trọng khu vực dịch vụ đạt trên 35%.

3. Tầm nhìn đến năm 2045: Thiệu Vũ trở thành thị trấn phát triển, có thu nhập cao, hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại (Thị Trấn Ngọc Vũ).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường công tuyên truyền, đổi mới tu duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

1.1. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác tuyên truyền, xác định nội dung cốt lõi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021 - 2030 và giai đoạn 2031 - 2045 tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, cấp ủy đến cán bộ, đảng viên.

1.2. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân; cụ thể hóa các quan điểm, gắn kết các mục tiêu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách, hệ thống quy hoạch, kế hoạch liên quan phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và chính quyền trong tổ chức thực hiện.

2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch; xây dựng kế hoạch, cơ chế thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đẩy nhanh cụ thể hóa các Nghị quyết, kết luận của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước có liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng kế hoạch công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã Thiệu Vũ theo các giai đoạn và theo từng năm để làm cơ sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Xây dựng cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với khả năng cân đối ngân sách xã, đảm bảo hiệu quả, không ưu đãi theo diện rộng, dàn trải, tập trung vào các lĩnh vực được xác định theo tiêu chí phù hợp cho từng giai đoạn.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy hoạch phù hợp với định hướng, quy hoạch chung của huyện, quy hoạch sử dụng đất các thời kỳ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng gắn với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư các dự án là nhiệm vụ trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định.
3. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp
- Nâng cao khả năng tiếp cận quy hoạch, đất đai, các tiềm năng, lợi thế về hạ tầng kinh tế - xã hội của xã đối với các doanh nghiệp công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng và công khai, minh bạch các nguồn lực, nhất là tiếp cận nguồn lực đất đai.
Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, sẵn sáng thu hút các dự án công nghiệp
4. Phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên
Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh theo chiều sâu gắn với bảo vệ môi trường. Xác định các ngành công nghiệp chủ lực ưu tiên phát triển trên cơ sở đáp ứng các nguyên tắc về cạnh tranh, có các động lan tỏa cao đến kinh tế - xã hội của xã, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển đô thị hiện đại.
5. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tập trung thu hút các nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng liên quan đến Cụm công nghiệp và các đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai theo quy hoạch. Tranh thủ tối đa và hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu để xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại về giao thông, cấp điện, cấp nước và các dự án dịch vụ, tiện ích đô thị đảm bảo vừa phục vụ cho nhu cầu hỗ trợ, phát triển công nghiệp, vừa phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
6. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tăng cường công tác đào tạo nghề với nội dung phù hợp, thiết thực; đa dạng hóa và mở rộng các hình thức hợp tác trong đào tạo theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp sản xuất. Lồng ghép công tác khuyến công, các chính sách hỗ trợ cho người lao động trong việc học và nâng cao tay nghề.
7. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền; phải xác định đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ chiến lược nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm cho lao động góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Xiết chặt kỷ cương trong hoạt động của bộ máy hành chính xã
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao UBND xã căn cứ chương trình hành động này cụ thể hóa bằng kế hoạch tổ chức thực hiện của từng giai đoạn, mốc thời gian. Tham mưu cho Đảng ủy các giải pháp lãnh đạo trong kêu gọi, thu hút đầu tư các cụm công nghiệp.
2. Căn cứ vào Chương trình hành động của Đảng ủy, đề nghị các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình này; chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nêu trên.
3. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy tổ chức tuyên truyền sâu rộng để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả ở các đơn vị trong hệ thống chính trị của xã về nhiệm vụ trọng tâm giải pháp nêu trên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
4. Giao UBKT Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Giao Văn phòng Đảng ủy tổng hợp định kỳ báo cáo Đảng uỷ theo quy định.
d88e88634d3b9665cf2a.jpg
( các Đ/c trong ban thường vụ chứng kiến lễ ký cam kết thi đua của các bí thư chi bộ các đơn vị)
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Thị Thu

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT