Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch2
2Thủ tục đăng ký lại khai tử2
3Thủ tục đăng ký lại kết hôn2
4Thủ tục đăng ký lại khai sinh2
5Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân2
6Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch2
7Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ2
8Thủ tục đăng ký giám hộ2
9Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân1
10Thủ tục đăng ký khai tử lưu động2
11Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động2
12Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động2
13Đăng ký khai sinh2
14Đăng ký kết hôn2
15Đăng ký nhận cha, mẹ, con2
16Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con2
17Đăng ký khai tử2
18Cấp sổ vịt chạy đồng2
19Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ, gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán2
20Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.2
21Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”2
22Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”2
23Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng2
24Hỗ trợ học văn hóa, học nghề trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.2
25Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại2
26Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật2
27Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật2
28Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)2
29Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở2
30Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng2